Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘PUUR Permacultuur’ 

Dankjewel dat je de tijd neemt om de voorwaarden door te nemen.

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. 
  • Festivalbezoeker: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan het festival deelneemt. 
  • Cursus: cursus, training, workshop, festival, inspiratiedag, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst of activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Dit kunnen open cursussen zijn (cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties en/of particulieren), maar ook “In-Company cursussen” (cursus met deelname door cursist(en) uit bedrijven en/of organisaties.)
  • Festival: Het Green Dream Permacultuur Festival
  • Voorwaarden: onderhevige algemene voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘PUUR Permacultuur’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

5. Deze algemene voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en zullen continue up-to-date worden gehouden op de website van ‘PUUR Permacultuur’.


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

1. Inschrijving voor de door ‘PUUR Permacultuur’ te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden, via het registratiesysteem op de website, door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.

2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

3. ‘PUUR Permacultuur’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail, sms of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 4. Prijzen van een cursus

1. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van ‘PUUR Permacultuur’ zijn vermeld. Bij cursussen in opdracht van een opdrachtgever geld het overeengekomen tarief op de offerte.

2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW (zoals geldt voor de open cursussen op de website). Op offertes staan de prijzen zowel inclusief als exclusief btw vermeld.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit gebeurd altijd in overleg met de opdrachtgever.


Artikel 5. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘PUUR Permacultuur’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever. Betaling kan ook via de website direct plaatsvinden bij inschrijving.

2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, aan ‘PUUR Permacultuur’ of door middel van storting op een door ‘PUUR Permacultuur’ aangewezen bank- of girorekening.

4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘PUUR Permacultuur’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘PUUR Permacultuur’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.


Artikel 6. Annulering open cursus door de cursist

Er geldt ten aller tijden een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding waarmee de cursus kosteloos geannuleerd kan worden. Deze annulering dient per email naar te worden gecommuniceerd. 

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven of per email naar tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.

2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 10% van het cursusbedrag als annuleringskosten in rekening  gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Restitutie na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

4. Uitzondering op bovenstaande regels (Artikel 6, regel 1, 2 en3) geldt voor het Green Dream Permacultuur Festival. Tickets voor het Green Dream Permacultuur Festival kunnen na 14 dagen na aankoop niet meer geannuleerd worden. 

5. Terugbetalingen door Puur Permacultuur dienen binnen 14 dagen te geschieden.

 

Artikel 7. Verhindering van de cursist

1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘PUUR Permacultuur’ Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Een verzoek tot in de plaatsstelling kan louter per email gedaan worden via .

 

Artikel 8. Annulering door ‘PUUR Permacultuur’

‘PUUR Permacultuur’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. Bij overmacht kan annulering ook op de cursusdag zelf gebeuren. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘PUUR Permacultuur’ zal een alternatief aanbieden of anders het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. 

 

Artikel 9. Afspraken omtrent het festival

1. Het festival Ticket staat op naam van de festivalbezoeker die het ticket heeft gekocht. Communicatie voor het festival gebeurd aan het opgegeven mailadres bij aanmelding. Bij binnenkomst op het festival wordt de naam van de festivalbezoeker afgevinkt op de deelnemerslijst.
2. Doorverkopen van het festival ticket of wijzigen van de naam van de festivalbezoeker is mogelijk tegen een vergoeding van de administratiekosten á 15 euro per wijziging.
3. Annulering van de aankoop van het festival ticket door de festivalbezoeker kan binnen 14 dagen door de festivalbezoeker kosteloos geannuleerd worden. . 4. Annulering van de aankoop van het festival ticket is na 14 dagen na aankoop niet meer mogelijk.

 

Artikel 10. Huisregels

1. Van cursisten wordt verwacht dat zij met een open en constructieve houding deelnemen aan de cursus.

2. Deelnemers die niet tevreden zijn met de resultaten van de cursus, dienen dit mondeling aan te geven, direct aan het einde van de cursusdag aan de trainer.

3. Klachten worden volgens behandeld volgens de klachtenprocedure.

4. ‘PUUR Permacultuur’ behoudt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen door te voeren zonder dat daar een expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren. ’PUUR Permacultuur’ zal zich echter inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen mondeling of per email kenbaar te maken.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. ‘PUUR Permacultuur’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘PUUR Permacultuur’ of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘PUUR Permacultuur’, tenzij aan ‘PUUR Permacultuur’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien ‘PUUR Permacultuur’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘PUUR Permacultuur’ voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Puur Permacultuur’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.


Artikel 13. Vervanging docent of trainer

‘PUUR Permacultuur’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door hem met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.


Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘PUUR Permacultuur’ en overeenkomsten tussen ‘PUUR Permacultuur’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Artikel 15. Corona maatregelen

1. PUUR Permacultuur draagt met zorg verantwoordelijkheid voor naleving van de voorwaarden gesteld door het RIVM.

2. Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM het onmogelijk maken om een cursusdag op locatie plaats te laten vinden te laten vinden, zal PUUR Permacultuur de lesdag digitaal aanbieden of de lesdag verplaatsen naar een latere datum. Mocht de cursist op die nieuwe datum verhinderd zijn om deel te nemen dan gelden de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven in artikel 7 en 8.

Het gebruik van onze community is volgens ons huisreglement.

Wat zeggen onze cursisten over ons?

Benieuwd naar wat de cursussen je te bieden hebben?
Swipe hieronder om de ervaringen van onze cursisten te lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven van ons nieuws en cursussen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping
0